Төслийн менежментийн модуль

Ярьсан ажил мартагддаг, бичсэн ажил бүтдэг

 

Төслийн менежмент

Бүх төслүүдээ нэг дэлгэцнээс удирдах боломжтой. Төслийн бүртгэлийн дэлгэцэнд төслүүдийн багийн гишүүд, зарцуулсан цаг, даалгаврын тоо гэх мэт мэдээллийг нэг дэлгэцнээс харж удирдаарай.

Төслүүдийн гантт диаграм

Бүх төслүүдийнхээ нэг дэлгэцнээс удирдах боломжтой. Төслийн бүртгэлийн дэлгэцэнд төслүүдийн багийн гишүүд, зарцуулсан цаг, даалгаврын тоо гэх мэт мэдээллийг нэг дэлгэцнээс харж удирдаарай.

Даалгаврын удирдлага

Төслийн даалгавруудаа нэгдсэн дэлгэцнээс удирдах боломжтой. Даалгавруудыг төслөөр нь, оноогдсон хүнээр нь, хянагчаар нь, ажлын төлөвөөр нь гэх мэт бүлэглэж шинжилгээ хийх боломжтой.

Даалгавар дээрээ гүйцэтгэлээ хөтлөнө

Даалгаврын дэлгэц рүү ажилтан орж хийсан ажил, гүйцэтгэл, зарцуулсан цагаа хөтлөнө. Хөтөлсөн цаг нь ажилтны цагийн хуудас руу орж цагийн баланс гарахад тооцогддог. Ингэснээр тухайн ажилтан ямар даалгаварт ямар цаг зарцуулж байгааг төвөггүй шинжилж удирдах боломжтой болдог.

Даалгавруудын нэгдсэн цагалбар

Ажилчид дээрх ажлуудыг нэгдсэн календариар харж ажлын ачаалалаа харж удирдах боломжтой. Хугацааг календарь дээрээс зөөж өөрчлөх боломжтой.

Багийн төлөвлөлт

Төсөл дээр хуваарилагдах багийн төлөвлөлтийг ч хийнэ

SCRUM менежментээр ч удирдана

Зарим төслөө Scrum менежментээр удирдах боломжтой. Спринт, хэрэглэгчийн түүх, backlog, даалгавруудаа хөтөлж удирдана

PMBOK стандартаар ч төслөө удирдана

Бусад модулийн холбоо

Борлуулалт

 
Борлуулалт батлагдмагц санхүүгийн модуль дээр авлагын нэхэмжлэх нь автоматаар үүснэ

Санхүү

 
Борлуулалт батлагдмагц санхүүгийн системд автоматаар нэхэмжлэх нь үүснэ