Цалин бодолтын програм

Цалинг цагийн дотор

 

Автомат цагийн баланс

Хүний нөөцийн модулиас цагийн баланс автоматаар гарна

• Цалингийн нэмэгдэл, суутгалын дурын дурын томъёо бүртгэнэ

• Цалингийн дурын бүтэц бүртгэх

• Борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлээс хамаарсан цалин урамшуулал бодох боломж

• ХН модулиас батлагдсан цагийн балансын дагуу цалин бодно

• Цагийн балансыг экселиэр импортлож цалин бодож болно

• Ажилтан бүрт өөрийнх нь цалингийн түүх харагдана

• Хоолны, утас, шатахууны тооцоо импортлох, цалингаас суутгах

• Ажилчдаас дансан дээрх авлагыг автомат суутгах боломжтой

• Цалин бодогдож хянах, батлах процесс

• Цалин бодогдож батлагдмагц санхүүгийн бичилт автомат үүснэ

• Цалин бодогдож дууссаны дараа ажилчид руу цалингийн хүснэгт автомат мэйлдэгдэнэ

• Амралтын мөнгө бодно

• Эмнэлгийн хуудасны мөнгө бодно

• Жирэмсний амралтын мөнгө бодно

• Банк руу илгээх цалингийн хүснэгт хэвлэж авах

• НДШ тайлан, ХХОАТ тайлан

• Цалингийн бүх төрлийн стандарт тайлан

Бусад модулийн холбоо

Бичиг баримт

 
Ирсэн, явсан бичиг баримт, тушаалын бүртгэл, тодорхойлолт, хурлын протоколыг хөтлөнө

Төсөл

 
Ажилтны зарцуулсан цагийг төсөл, даалгавраар нь задлан хянах, шинжлэх боломжтой. Ингэснээр цалингийн зардал нь төслүүдэд үнэн зөвөөр хуваарилагдаж хөтлөгддөг

Санхүү

 
Ажилтны бүртгэсэн бараа материал, бэлэн мөнгөний хүсэлт нь санхүүгийн модультай шууд холбогдон ажилладаг