Үйлдвэрлэлийн модуль

 

 

• Орц норм, технологийн картыг төрөлжүүлэн үүсгэнэ

• Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө бүртгэх, түүний гүйцэтгэл бодит хугацаанд харагдана

• Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө нь календариар, ганттаар, графикаар г.м төрөл бүрийн харагдацаар харагдана

• Хоёрдогч түүхий эд буюу дайвар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ

• Үйлдвэр дотор ямар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ямар явцтай явж байгааг бодит хугацаанд ERP-аар харна

• Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нэг бүрийн цаг ашиглалт, бүтээмжийг хянана

• Тоног төхөрөөмжүүдийн төлөвлөгөөт засварыг бүртгэж хянана

• Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд алдаа гарсан бол засварын захиалга үүсгэж болно

• Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд гологдол, хэвийн, хэвийн бус хорогдол тооцож болно

• Үйлдвэрийн чанарын хяналтын процесс

• Үйлдвэрийн захиалга үүсгэхэд шаардлага орц, түүхий эдийн тоо хэмжээ бодогдож гарч ирнэ. Бодогдсон ТЭМ-н шаардахыг системээс хэвлэнэ

• Бараа материалын орц нормын дагуу, эсвэл бодит зарцуулалтаар материалын зардлаа хөтөлж болно

• Үйлдвэрийн шугам, дамжлагын тусламжтайгаар бараа материалын үйлдвэрлэлийн өртгийг нарийвчлан тогтооно

• Нэг бараанд зориулсан олон орц, найрлага бүртгэнэ

• Улирал, зах зээлийн эрэлтээс хамаарсан үйлдвэрлэлийн орцоо сонгож бараагаа үйлдвэрлэж болно

• Бэлэн бүтээгдэхүүний өртгийг бодит хугацаанд агуулахад орлогод авмагц бодож орлого авна

• Дамжлага буюу үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж бүрт зардлын хуримтлал үүсгэн шинжилгээ хийх

• Үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн өртөг тооцоолох аргаас сонгож хэрэглэх боломжтой

• Үйлдвэрийн хэлбэлзлийн тайлан гарна

• Үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн тайлан, шинжилгээ хийнэ

Бусад модулийн холбоо