Зочид буудлын програм

 Бүгд нэг дор

 

 

  • Зочид буудлын өрөөнүүдийг төрөлжүүлэн бүртгэнэ

  • Ирсэн зочдын бүртгэл

  • Зочдын өрөөнд орсон, гарсан цаг, авсан үйлчилгээний бүртгэлийг орсноос авахуулаад гарах хүртэл нь бүртгэнэ

  • Зочид өрөөнөөс гарахад санхүүгийн модульд автоматаар авлага үүснэ

  • Үнийн төрөл бүрийн дүрэм, урамшуулал бүртгэж болно.