Төсвийн програм

Шийдвэр гаргахад хялбар боллоо!

 

Төсвийн гүйцэтгэлийг хүссэн цагтаа

Төсвийн гүйцэтгэл хэдэн хувьтай явж байгааг өртгийн төв бүрээрээ хүссэн цагтаа үнэн зөвөөр хянана.

Бүх төрлийн төсвийн бүртгэл

Компанийн оны, улирлын, сарын төсөв бүртгэнэ. Мөн төслийн төсөв бүртгэх боломжтой. Төсөв батлагдах урсгалыг системээр тохируулснаар төсөв батлах нүсэр ажлыг ширээнийхээ араас цөөн үйлдлээр хийнэ

Төсвийн гүйцэтгэлийг цаг тухайд нь

Санхүүгийн ажил гүйлгээ хөтлөхөд төсвийн гүйцэтгэл автомат хөтлөгдөнө. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг өдөр тутамдаа үнэнээр нь харж шийдвэр гаргана.

Төсвийн тодотгол

Төсвийн тодотголыг хялбархан хийх боломжтой. Тодотгох үйлдэл нь одоогийн төсвийг хэвээр үлдээж төсвийн шинэ хуулбарыг үүсгэнэ. Төсвийн гүйцэтгэлээ төсвийн аль ч хувилбартайгаа харьцуулж харах, шинжилгээ хийх боломжтой.

Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө, төсөв

Сарын, жилийн, 7 хоногийн мөнгөн урсгалаа төлөвлөх боломжтой. Мөнгөн урсгалаа төлөвлөснөөр хэдэн сард танай дансанд ямар хэмжээний бэлэн мөнгө байх, данс улайх эрсдэл үүсэх эсэхийг системээсээ бодит хугацаанд харж шинжлэх боломжийг олгоно.

Төсвийн шинжилгээ

Төсвийн шинжилгээг өртгийн төв бүрээрээ хүссэн хугацааны интервалаар хийх боломжтой. Төсөвлөсөн дүн, бодит гүйцэтгэл, гүйцэтгэлийн хувийг өртгийн төв бүрээрээ, эсвэл компанийн нийт дүнгээр нь дүгнэн шинжлэх боломжтой.

Төсвийн гүйцэтгэлээ хараад шийдвэрээ гаргаарай!

Төсвийн гүйцэтгэлийг өртгийн төв бүрээрээ, хүссэн хугацаагаараа шүүж бодит хугацаанд шинжлэнэ.

Шийдвэр гаргахад хялбар боллоо!

Бусад модулийн холбоо